49 Konferencja Służby Krajowej - FAQ - pytania, wątpliwości

 

Poniżej przedstawiamy pytania, które zostały zadane do 49 Konferencji Służby Krajowej.
Zmieniająca się rzeczywistość wymusza w nas potrzebę przemyślenia i zastanowienia się, czy w naszych działaniach idziemy w dobrym kierunku... Czy rozwijając się nie zbaczamy z drogi, którą wyznaczają nam Tradycje AA ? Czy nasze pomysły, wątpliwości są zasadne?... 
KSK postara się pochylić nad każdym Waszym pytaniem.
Zapraszamy do zadawania pytań tutaj na blogu poprzez formularz kontaktowy na stronie głównej, lub bezpośrednio na adres mailowy: biuletyn@aakrakow.pl.

Pytanie 1

Czy zgodne z Dwunastoma Tradycjami AA i wyłącznością celu AA są mityngi tzw. „małżeńskie”, na których spikerami są alkoholik i jego żona/partnerka ze wspólnoty Al anon? Jeżeli takie mityngi naruszają Tradycje AA, czy informacje o nich powinny ukazywać się w systemie Emitent? Jakie posłanie dostaje Nowicjusz na takim mityngu? Posłanie czego?

Wyjaśnienie

Moda na takie „małżeńskie” spikerki pojawiła się w moim regionie. Nie są to jakieś osobne konwencje czy warsztaty, lecz odbywa się to na jednym z planowych cotygodniowych mityngów. Broszura Grupa AA. Gdzie wszystko się zaczyna oraz Poradnik dla Służb AA podają, że osoby spoza AA uczestniczą w mityngach otwartych AA w charakterze obserwatorów. Zgodnie z moją praktyczną znajomością Tradycji, mamy tu do czynienia z naruszeniem Tradycji 1 (jedność AA), 4 (wpływ na inne grupy i zmienianie całego AA i jego posłania), 5 (jedyny cel), 6 (łączenie się z Al-anon), 10 (tematy spoza AA)

Pytanie 2

Czy do nazwy grupy w internetowym spisie mityngów, można dodawać adnotację np.: mityng „dla kobiet” „dla gejów” „dla młodych”, „mityng kroków 1, 2, 3”, „Studium Wielkiej Księgi”, itp., pod warunkiem jednoczesnego umieszczenia informacji, że nie wyklucza to udziału innych alkoholików?

Uzasadnienie

Pytanie zostało skierowane do Rady Powierników przez Zespół ds. Infrastruktury IT, który otrzymywał takie prośby od grup i chciał wyjaśnić wątpliwości, co do zgodności takich zapisów z zasadami AA. Rada Powierników nie mogąc osiągnąć zasadniczej jednomyślności w tej kwestii, zdecydowała o przekazaniu jej w formie pytania do 49. KSK. Jednocześnie w uzasadnieniu drugiego wnioskodawcy podobnego pytania, pojawił się argument „Doświadczenie innych krajów pokazuje, że jest to przydatne. Grupa jest najwyższą władzą we wspólnocie, dlaczego więc grupom stawiane są bariery i zakazy?”.

Korzystając z uprawnień wynikających z REGULAMINU PRACY SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE, pkt VI.22.4), ZPKSK postanowił połączyć pytania oznaczone numerami 3 i 61. Wobec powyższego połączone pytanie otrzymuje brzmienie jak wyżej. 

Pytanie 3

Czy Konferencja Służby Krajowej może odpowiedzieć na pytanie o sugerowany zakres obowiązków i uprawnień osób pełniących służbę regionalnego łącznika ds. internetu, odpowiedzialnego za treści publikowane w regionalnym serwisie Emitent, mając jednocześnie na względzie autonomię regionów w tym zakresie? 

Uzasadnienie

W ostatnich kilku miesiącach niektórzy łącznicy regionalni, powołując się "prawo do decyzji" odmówili publikacji pewnych komunikatów SK, skracali je, opatrywali własnymi komentarzami. Jako konkretną przyczynę podali fakt, że ich zdaniem komunikaty te są nieprawdziwe. Inni nie podawali powodów wcale. Jeszcze inni stwierdzili, że nikomu nie muszą się tłumaczyć. Kwintesencją pytania do Konferencji jest zagadnienie, czy służebni rzeczywiście mają tak ogromne prawo do decyzji, by samodzielnie decydować co jest prawdą, co jest ważne, co mogą lub co powinni wiedzieć Ci, którzy ostatecznie są adresatami wiadomości, czyli wszyscy członkowie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, odbierając prawo oceny właśnie im?

Pytanie 4

Czy Konferencja Służby Krajowej mogłaby wypracować odpowiedź na następujące pytanie: „Czy poprzez realizację Programu 12 Kroków AA możliwe jest „wyzdrowienie” z alkoholizmu, czy też jest to choroba nieuleczalna a nasz Program jest procesem „zdrowienia” trwającym do końca życia?”

Uzasadnienie

W toku prac nad pytaniami nadesłanymi do 49. KSK, pojawiło się również kilka poruszających ten problem. Zespół ds. Przygotowania Konferencji postanowił skorzystać z zapisu w Regulaminie Pracy Służby Krajowej, który pozwala na połączenie pytań o podobnym charakterze. Tym bardziej, że od wielu lat trwają w naszej Wspólnocie dyskusje na temat zapisów Wielkiej Księgi dotyczących „zdrowienia/wyzdrowienia”. Na tytułowej stronie książki Anonimowi Alkoholicy widnieje zdanie: „Opowieść o tym, jak tysiące kobiet i mężczyzn wyzdrowiało z alkoholizmu”. Zaś dalej, w rozdziale Do czynu, na stronie 86 czytamy: „Nie wyleczyliśmy się z alkoholizmu. To co naprawdę mamy, jest codziennym wytchnieniem, które otrzymujemy jeśli zachowujemy dobrą duchową kondycję”.

Pytanie 5

Rada Powierników Służby Krajowej zwraca się z zapytaniem do 49 KSK, czy wyraża zgodę na przetłumaczenie i wydanie nowej pozycji literatury AA: Słowo „Bóg”, przedstawiającej doświadczenia członków AA będących agnostykami i ateistami, na podstawie oryginalnej broszury AA, Wielka Brytania, The „God” Word: Agnostic and Atheist Members in AA?

Uzasadnienie

„Czy Konferencja SK AA w Polsce może rozważyć przetłumaczenie i wydanie broszury: The „God” Word (Słowo „Bóg”)? Jest to pozycja wydana przez Wspólnotę brytyjską AA, a zeszłoroczna Konferencja USA/Kanady również zaakceptowała jej edycję. Przesyłam wstęp i dwie historie osobiste (wszystkich jest dziewięć) 8 we własnym amatorskim tłumaczeniu. Czytając tekst, Powiernicy i Delegaci przekonają się, że nie ma tam wojującego ateizmu ani napastliwego tonu wypowiedzi. Jest za to uznanie dla AA i troska o to, by ludzie o poglądach świeckich, liberalnych mogli czuć się pełnoprawnymi członkami Wspólnoty. Jest to pozycja ważna i potrzebna dla mniejszości, jaką są agnostycy i ateiści w AA. Po konsultacji z Zespołem ds. Przygotowania 48. Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce, który analizował wszystkie pytania zgłoszone do Konferencji Służby Krajowej AA, autor wyraził zgodę na wykorzystanie jedynie tłumaczenia Wstępu do rekomendowanej przez niego broszury:

Wstęp

AA nie jest organizacją religijną. Anonimowi Alkoholicy mają tylko jeden wymóg członkostwa, jest to pragnienie zaprzestania picia. W AA jest miejsce dla ludzi wszystkich odcieni wiary i niewiary. Wielu członków wierzy w jakiegoś boga, mamy członków, którzy pochodzą z różnych religii i praktykują je; ale wielu z nas jest ateistami lub agnostykami. Należy pamiętać, że AA nie jest organizacją religijną; mamy prosty pomysł, że istnieje moc większa od nas samych jako jednostek. Wspólne jest to, że program pomaga nam znaleźć  wewnętrzną siłę, której wcześniej nie znaliśmy – różnimy się tym, w jaki sposób identyfikujemy jej źródło. Niektórzy ludzie myślą, że słowo „Bóg” oznacza „dobry porządek”, a nawet „grupę pijaków”, wielu z nas wierzy, że jest coś większego od nas, co pomaga nam dzisiaj. Ta moc może leżeć w przekonaniach religijnych niektórych osób lub może być całkowicie oddzielona od jakiejkolwiek religii. Na przykład, człowiek patrzy na morze i akceptuje, że jest to siła większa od niego. Moglibyśmy zapytać siebie: „Czy wierzę, że gdzieś, jakimś sposobem istnieje większa siła niż ja?”. Jak napisał Bill W. w 1965 roku: „Mamy ateistów i agnostyków. Mamy ludzi niemal każdej rasy, kultury i religii. W AA mamy być związani razem w pokrewieństwie wspólnego cierpienia. W związku z tym pełna indywidualna wolność do praktykowania jakiegokolwiek wyznania, światopoglądu czy zasad terapii powinna być dla nas wszystkich najważniejsza. Dlatego nie wywierajmy nacisku na nikogo w związku z naszymi indywidualnymi czy zbiorowymi poglądami. Pozwólmy sobie nawzajem uszanować wzajemną miłość i szacunek dla każdego człowieka, który próbuje dotrzeć do światła. Starajmy się zawsze przyciągać do nas, a nie wykluczać, pamiętajmy, że każdy alkoholik jest członkiem AA, jeśli tak deklaruje”. Cokolwiek myślisz na temat wiary, nie pozwól, aby przekonania religijne uniemożliwiły ci znalezienie rozwiązania, które jest dostępne dzięki Anonimowym Alkoholikom. Copyright by GSB AA, Great Britain Ltd. Tłumaczenie wolne, nieautoryzowane, do użytku wewnętrznego. 

Odpowiedź

Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce może rozważyć przetłumaczenie i wydanie broszury The „God” Word (Słowo „Bóg”), jeżeli wpłynie taki wniosek do KSK. Odpowiedź została przyjęta wymaganą większością głosów. Sprawa została przekazana do decyzji Rady Powierników. W wyniku długotrwałej dyskusji, podczas której nie uzyskaliśmy zasadniczej jednomyślności, Rada podjęła decyzję o przekazaniu tej sprawy pod obrady 49. KSK w formie pytania. 


Komentarze